รายละเอียดตำแหน่งงานเปิดวันที่ :
01/01/0001

ฟังก์ชั่นการทำงาน :

หน่วยงาน :

รายละเอียดงาน

รายละเอียดของตำแหน่งทั้งหมด

ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่กลยุทธ์สาขาต่างประเทศ

สังกัด  ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ  สายงานบริหารการเงิน

 

งานระบบงานและระเบียบปฏิบัติงานสาขาต่างประเทศ

หน้าที่รับผิดชอบ :

 1. ดูแลระบบงานที่เกี่ยวข้องด้านรายงานทางบัญชีและธุรกรรมของสาขาต่างประเทศ
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการตรวจสอบและการบันทึกบัญชีของสาขาต่างประเทศ
 3. เป็นศูนย์กลางในการจัดทำข้อมูล รายงานและการรวบรวมคู่มือปฏิบัติงานของสาขาต่างประเทศ
 4. ติดตามสาขาต่างประเทศให้ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ / กฎระเบียบของธนาคารท้องถิ่นและทางการไทย
 5. รายงานการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบไปยังฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการ และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์/กฎหมายของสถาบันกำกับและทางการในต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของสาขาในต่างประเทศ พร้อมนำส่งสรุปข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกฎเกณฑ์ของทางการไทยและต่างประเทศ (Gap Analysis)
 6. ขออนุมัติระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสาขาต่างประเทศ และแจ้งข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและจัดทำทะเบียนหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้สาขาต่างประเทศ
 7. สรุปและติดตามรายงานการตรวจสอบของหน่วยงาน และสาขาต่างประเทศ การปฏิบัติตาม และการแก้ไขของสาขาต่างประเทศ
 8. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเทคโนโลยีและสารสนเทศ

คุณสมบัติ :

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการตลาด งานธุรกิจต่างประเทศ หรือสินเชื่อ
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 16 กันยายน 2562

 

วิธีการสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร

สมัคร Online ผ่านหน้าเวปไซด์ของธนาคาร  www.ktb.co.th  และโปรดแนบ Resume และ Transcript เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

 

 

การคัดเลือก

          ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

               ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

               คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

               การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที