รายละเอียดตำแหน่งงานเปิดวันที่ :
01/01/0001

ฟังก์ชั่นการทำงาน :

หน่วยงาน :

รายละเอียดงาน

รายละเอียดของตำแหน่งทั้งหมด

 

ตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์ (งานวินัยและอุทธรณ์) ฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์

 

ที่อยู่ : ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 (สุขุมวิท) 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 

งานด้านวินัยและอุทธรณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • แสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องจากทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกธนาคาร เพื่อประกอบการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาวินัยของธนาคาร โดยอยู่บนพื้นฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงาน สำนวน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาวินัยของธนาคาร รวมถึงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และ/หรือ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการพิจารณาวินัยพนักงาน และคณะกรรมการอุทธรณ์โทษพนักงาน
 • ทบทวนระเบียบ คู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาวินัย ให้สอดคล้องกับคำสั่ง นโยบาย กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาวินัย และนโยบายของธนาคาร
 • ประสานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย ที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการพิจารณาวินัย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากเคยผ่านงานด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือผ่านการอบรมด้านการสอบสวน หรือมีความรู้ด้านกฎหมายหรือเคยได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และความเข้าใจในงานวินัยและกระบวนการอุทธรณ์
 • มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ / กฎหมายแรงงาน
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และบริหารหนี้ NPL
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel ได้ในระดับดี
 • มีทักษะการเขียนรายงาน การนำเสนอข้อมูลและการสื่อสาร
 • มีทักษะในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
 • มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะในด้านการประสานงาน
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

ระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่  4 กันยายน 2562

(**โปรดแนบ File Resume และ Transcript มาพร้อมกับการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา)

 

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 1 เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที